ร่วมงานกับเรา | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Home Iconเลือกทำเลที่คุณต้องการArrow RightArrow Down
Location เลือกทำเล
Search Iconค้นหาโดยโครงการArrow RightArrow Down
Home Icon

ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติที่ต้องการ :

  • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 - 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย /หญิง  อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย หญิง  อายุ 25  ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประมาณ 2 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย หญิง  อายุ  22  ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
  • เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถปฏิบิตงานติดต่อราชการโซนบางนา และวงแหวนตะวันออกได้
  • หากมีประสบการณ์ติดต่อราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย อายุ 22  ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศกรรมโยธา ก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท  สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม Front Officer  ประมาณ 3  ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย/หญิง  อายุ  22  ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพดี  มีใจรักงานบริการ  สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี  มีใจรักงานบริการ  
  • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย  อายุ  20  ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถเข้ากะได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร
  • เพศชาย /หญิง  อายุ  25  ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี- ปริญญาโท สาขาการตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย  หรือการตลาด  ประมาณ 3  ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศหญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Execel  ได้เป็อย่างดี
  • ไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 22  ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็อย่างดี
  • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
  • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel/Powerpoint   ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย  อายุ 22  ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2  ปีขึ้นไป
  • เพศหญิง  อายุ  22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาการเงิน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนทางการเงิน/การบริหารการเงิน  การจัดทำงบประมาณและการวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์โครงการและจัดทำ Finance Model  ไม่ต่ำกว่า 5  ปี

   

  คุณสมบัติ

  1.เพศชาย หญิง  อายุ  25-27 ปี

  2.มีความรู้และประสบการณ์ด้าน digital Marketing  และ Social media  2  ปีขึ้นไป

  3.สามารถเข้าใจและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  ซื้อสื่อโฆษณา facebook  Advertising

  4.ผ่านหลักสูตรการอบรมหรือประกาศนียบัตรด้าน Digital marketing หรือการโฆษณาโดยใช้สื่อFacebook  หรือ Google  หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  5.มีทักษะด้าการสื่อสารที่ดี  มนุษยสัมพันธ์ดี 

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.ดำเนินการด้านการซื้อสื่อ Social Ads Campail   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

  2.ติดตาม รายงานความคืบหน้า Social Ads Campaign เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.


เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ