Home Iconเลือกทำเลที่คุณต้องการArrow RightArrow Down
Location เลือกทำเล
Search Iconค้นหาโดยโครงการArrow RightArrow Down
Home Icon

ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติที่ต้องการ :

  • University degree or college diploma in hotel management or related field
  • Experience and knowledge in catering sales at the minimum 8 years
  • Proven negotiation skills in hotel, entertainer and other event vendors
  • A great deal of self-initiative in order to work on own
  • High level of verbal and written communications skills
  • Strong computer skills, especially MS office (Word, Excel and PowerPoint), event management technologies, and customer relationship management
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ ศิลปศาสตร์ หรือการตลาด
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดีและมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง - มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง
  • มีความสามารถในการเขียนโปรแกรม Delphi, Developer/2000, PL SQL
  • หากมีความรู้ทางด้าน Oracle/Developer หรือ PLSQL จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • การศึกษาระดับปริญญาตรี เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือ วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือที่ เกี่ยวข้อง
  • เพศชาย/หญิง
  • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยันขันแข็ง มีความอดทน
  • มีความรู้ด้าน Unix & Windows Server , Network , Security จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทียบเท่า
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 2-5 ปีในงานออกแบบและวิเคราะห์ฐานข้อมูล
  • มีความรู้ในเรื่อง PL SQL, Oracle Database, Oracle Application Server
  • ​เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชีหรือการเงินการธนาคาร
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 1 ปีในสายงานบัญชีและการเงิน
  • เพศชายหรือหญิงอายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาบัญชี
  • มีประสบการณ์ไม่ต่ำกว่า 3 ปีในสายงานบัญชีและการเงิน
  • จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี
  • ดำเนินการฝึกอบรมพนักงาน ตามแผนการฝึกอบรมประจำปี
  • ดำเนินการปฐมนิเทศพนักงานใหม่
  • ดำเนินการส่งพนักงานไปอบรมภายนอก กับสถาบันฝึกอบรม
  • ติดต่อประสานงานกับทุกหน่วยงาน และประสานงานกับวิทยากร
  • จัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 28-35 ปี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี ในระดับMiddle Management
  • มีความรู้และความสามารถในการปิดงบการเงิน การควบคุมภายใน ระบบภาษี และรายงานทางการเงินเพื่อผู้บริหาร
  • มีความอดทน ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น และทำงานร่วมกับส่วนงานต่างๆได้ดี รวมทั้งสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านงานตรวจสอบบัญชีหรือมีCPA หรือปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 30-37 ปี ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์อย่างน้อย 5 ปี ในระดับMiddle Management
  • มีความรู้และความสามารถในการจัดทำงบการเงินรวม งบประมาณ งบกระแสเงินสด และรายงานทางการเงินเพื่อผู้บริหาร
  • มีความเป็นผู้นำ ความอดทน ความรับผิดชอบ ความกระตือรือร้น และสามารถทำงานร่วมกับส่วนงานต่างๆได้ดี รวมทั้งทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • หากมีประสบการณ์ด้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ผ่านงานตรวจสอบบัญชีหรือมีCPA หรือปริญญาโทจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี และมีใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า)
  • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด
  • หากมีประสบการณ์ด้านการตลาดในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • หากมีที่พักอาศัยบริเวณปิ่นเกล้า เทพารักษ์ ประชาอุทิศ เพชรเกษม พระราม 2 เกษตรนวมินทร์ นวลจันทร์ นนทบุรี ตลิ่งชัน-สุพรรณบุรี บางใหญ่ บางนา รัตนาธิเบศร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมงานระบบ (ไฟฟ้าหรือเครื่องกล(หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
  • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 7 ปีขึ้น
  • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป วุฒิปวส. หรือปริญญาตรีสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมหรือเขียนแบบ
  • สามารถใช้โปรแกรม Autocad ได้ดี
  • เพศชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส. สาขาการก่อสร้าง และมีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างประมาณ 3-5 ปีขึ้นไป
  • เพศหญิง อายุ ไม่เกิน 25 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานขาย การตลาดและงานบริการ
  • หากมีที่พักอาศัยบริเวณปิ่นเกล้า เทพารักษ์ ประชาอุทิศ เพชรเกษม พระราม 2 เกษตรนวมินทร์ นวลจันทร์ นนทบุรี ตลิ่งชัน - สุพรรณบุรี บางใหญ่ พระราม 5 บางนา สุวรรณภูมิ วัชรพล สายไหม รัตนาธิเบศร์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี วุฒิปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับการติดต่อหน่วยงานราชการ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส. สาขาการก่อสร้าง หรือปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมงานก่อสร้างประมาณ 3-5 ปีขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี รักงานบริการ อดทน สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปวส.ขึ้นไปสาขาพืชศาสตร์
  • มีประสบการณ์ด้านการควบคุมดูแลงานหน้าสนาม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
  • เพศชายอายุ 23 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปวส. สาขาการสำรวจ และมีประสบการณ์ในงานสำรวจประมาณ 3-5 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี)
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานควบคุมงานก่อสร้าง ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • เพศชายอายุ 35 ปีขึ้น ไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี) หรือหากมีปริญญาโทสาขาบริหารธุรกิจ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานบริหารงานก่อสร้างและงานควบคุมงานก่อสร้างโครงการ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี
  • เพศชาย อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี และมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ้า)
  • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไป
  • เพศ ชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิชาการตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด อย่างน้อย 10 ปี (มีประสบการณ์เชิงบริหารอย่างน้อย 5 ปี)
  • หากมีประสบการณ์ในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย อายุ 35 - 40 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาบริหารธุรกิจ,การจัดการ หรือสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในงาน 10 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านบริการหลังการขาย จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภูมิสถาปัตยกรรม
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 0-4 ปี
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาตกแต่งภายใน / มัณฑนศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ในการทำงาน 2 ปีขึ้นไป
  • มีความคิดสร้างสรรค์, และมีทักษะในการประสานงาน
  • มนุษยสัมพันธ์ดี มีความคล่องแคล่ว อดทนในการทำงาน
  • มีทักษะในการใช้โปรแกรม Auto Cad / MS Office / power point 3D MAX / Photoshop / Sketch up
  • เพศชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในสายงานก่อสร้าง 1 - 2 ปี
  • เพศชาย อายุ 25-35 ปี
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า
  • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในงานอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
  • เพศชายหรือหญิง อายุ 23 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์
  • สามารถเขียนภาพ Perspective, 3 D, Autocad, Photoshop ได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย อายุ 28 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ (หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี) และมีประสบการณ์ในงานสนาม ไม่ต่ำกว่า 5 ปี
  • เพศชาย / หญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมงานระบบ (ไฟฟ้าหรือเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง 4 ปี และ มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม)
  • มีประสบการณ์ในงานก่อสร้างอาคารสูงอย่างน้อย 7 ปีขึ้น
  • ชาย/หญิง อายุ 24 - 30 ปี
  • ปริญญาตรี สาขาวิชานิเทศศาสตร์, การตลาด
  • มีประสบการณ์ด้านโฆษณาและประชาสัมพันธ์ ไม่ต่ำกว่า 3 ปี
  • มีความกระตือรือร้นและรับผิดชอบสูง
  • เพศหญิง อายุไม่ต่ำกว่า 23 ปี
  • วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ ปวช. ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในงานแม่บ้านในธุรกิจโรงแรมหรือเซอร์วิสอพาร์ทเม้นต์ ประมาณ 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • Male or Female, age between 30 years up, thai nationality. 
  • Master's degree in any fields, preferably with MBA.
  • At least 5 years experience in management level.
  • Excellent command of written and spoken english.
  • Strong managerial skills.
  • Male or Female, age over 22 years old, thai nationality.
  • Bachelor's degree or higher in marketing or related field.
  • At least 2 years experience in hotel or serviced apartment business or services industry field.
  • Good command of written and spoken English, Japanese would be an advantage.
  • Computer literate.
  • Service-minded and enthusiastic with good salesmanship and
  • Negotiation skills and has a pleasant personality.
  • เพศชาย อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • ประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปด้าน Food & Beverage
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และทำงานเป็นกะได้
  • Male, age between 27–35 years, thai nationality.
  • Bachelor's degree in any field.
  • Experience preferably in the hotel or serviced apartment business 5 years up.
  • Good command of written and spoken English, Japanese would be an advantage.
  • Service-minded, enthusiastic and has a pleasant personality able to work in shift rotation.
  • Male or Female, age between 22–27 years, thai nationality.
  • Bachelor's degree in any field.
  • Experience preferably in the hotel or serviced apartment business.
  • Good command of written and spoken English, Japanese would be an advantage.
  • Service-minded, enthusiastic and has a pleasant personality.
  • Able to work in shift rotation.
  • Male or Female, age over 25 years old, thai nationality.
  • Bachelor's degree or higher in marketing.
  • Good command of written and spoken English.
  • 3 years experience in marketing would be an adventage.
  • Computer, Internet literate.
  • Pleasant personality.
  • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรีสาขาพลศึกษาหรือสันทนาการ
  • มีประสบการณ์ในการควบคุมห้องฟิตเนสประมาณ 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • Female / Male , age over 22 years old, thai nationality.
  • Bachelor's degree or higher.
  • Good command of written English.
  • Computer literate ex. Microsoft word, Microsoft Excel etc.
  • เพศชายหรือหญิง วุฒิมัธยมปลาย ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ในด้าน Waiter / Waitress ประมาณ 1 ปี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ และสามารถทำงานเป็นกะได้
  • อายุ 26-35 ปี
  • จบการศึกษาปริญญาตรีด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ บัญชี การเงิน การจัดการ กฎหมาย
  • มีประสบการณ์ด้านการตรวจสอบระบบสารสนเทศ อย่างน้อย 3 ปี
  • สามารถจัดทำแผนงานการทดสอบ , ทดสอบระบบงาน สรุปผลและจัดทำเอกสารในการทดสอบระบบงาน ฯ ต่าง ๆ ได้
  • สามารถปฏิบัติงานนอกสถานที่ และ / หรือ ต่างจังหวัดได้
  • มีความรู้ในระบบงาน Oracle จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย / หญิง - อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขา การบริหารทรัพยากรบุคคล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
  • หากมีประสบการณ์ในการทำเงินเดือน ประกันสังคม สวัสดิการพนักงาน อย่างน้อย 1 ปี ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • คุณวุฒิ ปริญญาตรี
  • บุคลิกภาพดี
  • รักงานบริการ
  • มีความอดทน
  • เพศหญิง อายุไม่เกิน 25 ปี
  • วุฒิปวส.
  • ปริญญาตรีทุกสาขา
  • มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี อดทน
  • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญา การจัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ การจดทะเบียนบริษัท และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 1 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ทำงานในบริษัทมหาชน จะได้รับการพิจารณาพิเศษ
  • มีใบอนุญาตว่าความ และหากมีใบประกาศสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขานิติศาสตร์ มีประสบการณ์ด้านนิติกรรมสัญญา และให้คำปรึกษาทางกฎหมาย 1 ปีขึ้นไป
  • มีใบอนุญาตว่าความ และหากมีใบประกาศสำนักอบรมกฎหมายแห่งเนติบัณทิตยสภาจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถ ฟัง พูด อ่าน เขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี และสามารถแก้ไข ร่าง และแปลสัญญา เอกสาร รายงานการประชุม หรือ จดหมายภาษาอังกฤษได้
  • ปฏิบัติงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี
  • ประสบการณ์ทำงานด้านกฎหมาย 1 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย อายุ 20 ปี ขึ้นไป
  • วุฒิการศึกษา ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้า , อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • รักงานบริการ สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบหลักสูตรศึกษาวิชาทหารชั้นปีที่ 3
  • หากสามารถเริ่มงานได้ทันทีจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
  • ปฏิบัติงานที่กรุงเทพฯและบริษัทมีที่พัก
  • MALE , AGE 45 YEARS UP, THAI NATIONALITY
  • MASTER’S DEGREE IN ANY FIELDS, PREFERABLY WITH MBA
  • EXPERIENCE IN HOSPITALITY BUSSINESS AND AT LEAST 10 YEARS EXPERIENCE IN MANAGEMENT LEVEL
  • EXCELLENT COMMAND OF WRITTEN AND SPOKEN ENGLISH
  • STRONG MANAGERIAL SKILLS -RESPONSIBLE FOR HOTEL AND RESIDENTIAL AT LEAST 3 PROPERTIES (TOTAL OF 1,300 ROOMS)
  • เพศชาย / หญิง
  • คุณวุฒิปริญญาโท สาขาวิชาโฆษณาประชาสัมพันธ์ การตลาด หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ ทั้งเขียน อ่าน พูดได้ดีมาก
  • หากมีประสบการณ์งานโรงแรมหรือธุรกิจ Serviced Apartment มาก่อนอย่างน้อย 2 ปีขึ้นไปจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • มีประสบการณ์งานการตลาด งานประชาสัมพันธ์ และการจัด Event Marketing จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • Bachelor's Degree or above in Business Administration, Management, Marketing, Communication Art or related fields.
  • Minimum 5 years working experiences in Marketing & Public Relations functions, preferably in hotel industry.
  • Experienced public relations specialists write press releases and speeches and coordinate public relations programs Good interpersonal and communication skills, dynamic and pro-active in networking.
  • Fluent in written and spoken in English.
  • Creative thinking and flexible approach to work is a must
  • Male, Thai Nationality
  • Master's Degree in Marketing
  • At least 5 years’ experience in Marketing field, minimum 2 years' experience in management
  • Strong organizational skills & Excellent communication skills
  • Good knowledge of computers
  • Fluent in English ,both speaking & Writing
  • University degree or college diploma in hotel management or related field
  • Experience and knowledge in sales pro-active in MICE Sales environment at the minimum 5 years
  • Communicate in English both in verbally and in writing is a must
  • Great planning and organizational skills
  • Strong computer skills, es
  • ปริญญาตรีขึ้นไป - อายุไม่เกิน 30 ปี
  • มีความรู้ด้าน Network และการติดตั้งใช้งาน Internet ผ่าน WiFi บนเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์พกพาอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสาร และใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
  • หากสามารถ ใช้ภาษาต่างประเทศอื่น (นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ) จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  • คุณวุฒิปริญญาตรีขึ้นไป
  • อายุไม่เกิน 30 ปี - มีความรู้ด้าน Computer
  • หากมีความรู้ หรือเคยดูแลด้านระบบโรงแรม Opera, HIS, Brita มาก่อน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ