นโยบายความเป็นส่วนตัว | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)

ประกาศความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) มุ่งเน้นที่จะให้บริการที่ดีที่สุดแก่ท่าน (“ท่าน” ) การได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากลูกค้าเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างยิ่ง เราตระหนักถึงความสำคัญในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน บริษัทจึงมีระบบรักษาความปลอดภัยของข้อมูล และขั้นตอนการดำเนินงานที่รัดกุม รวมทั้งมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล เพื่อป้องกันการเข้าถึง เปิดเผย นำไปใช้หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต

บริษัทขอแจ้งให้ท่านทราบถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงรายละเอียดการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ระยะเวลาในการเก็บ และการแจ้งถึงสิทธิเจ้าของข้อมูล ตามรายละเอียดเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังนี้

1. เกี่ยวกับเรา

บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) (Quality Houses Public Company Limited) ดำเนินธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งได้รับการยอมรับจากลูกค้าทั้งภายในและภายนอกประเทศ

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง ข้อมูลที่เกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลของเจ้าของข้อมูลได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรม และข้อมูลที่ไม่สามารถระบุถึงตัวตนของเจ้าของข้อมูลได้ (anonymous data)

บริษัทจะทำการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้รับจากท่าน หรือจากแหล่งอื่นที่เชื่อถือได้ เช่น หน่วยงานราชการ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัทในเครือ เป็นต้น อันได้แก่

 • ข้อมูลแสดงตัวตน (Identity Data): หมายถึง ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล วัน/เดือน/ปีเกิด เพศ เลขบัตรประจำตัวประชาชน หมายเลขใบขับขี่ หมายเลขหนังสือเดินทาง สถานภาพการสมรส เป็นต้น
 • ข้อมูลติดต่อ (Contact Data): เช่น ที่อยู่ อีเมล์ หมายเลขโทรศัพท์
 • ข้อมูลอ่อนไหว (Sensitive Data): ข้อมูลส่วนบุคคลประเภทข้อมูลอ่อนไหว เช่น ข้อมูลเชื้อชาติ ความเชื่อ ศาสนา ข้อมูลเกี่ยวกับสุขภาพ และ ข้อมูลชีวมิติ (biometric data) ข้อมูลประวัติอาชญากรรม รวมถึงข้อมูลอื่นใดในทำนองเดียวกัน เป็นต้น ทั้งนี้บริษัทจะไม่ทำการประมวลผลข้อมูลอ่อนไหวทุกประเภท
 • ข้อมูลทางการเงิน (Financial and Transaction Data): หมายเลขบัญชี หมายเลขบัตรเครดิต หมายเลขบัตรเดบิต ข้อมูลรายได้ต่อเดือน ข้อมูลการชำระเงิน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน (Technical and Usage Data): หมายเลข IP Address ข้อมูลการเข้าสู่ระบบข้อมูลการค้นหา (website browsing) จากการใช้ข้อมูล Cookie ID ประเภทอุปกรณ์การตั้งค่า แพลตฟอร์มและเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ใช้ในการเข้าถึงเว็บไซต์ของเรา
 • ข้อมูลสิ่งที่ท่านสนใจ (Profile Data): ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านในการแจ้งซ่อมออนไลน์ ประกาศเสนอขายที่ดิน หรือสมัครงาน ข้อมูลความสนใจ ความชอบ งบประมาณ เหตุผลในการเลือกซื้อสินค้า และข้อมูลความเห็นจากการตอบแบบสำรวจ
 • ข้อมูลการตลาดและการสื่อสาร (Marketing and Communication Data): การตั้งค่าของท่านในการรับข้อมูลการตลาดจากบริษัทและบุคคลที่สาม (third party) รวมถึงข้อมูลการติดต่อกับบริษัท เช่น เทปบันทึกเสียงกรณีที่ท่านเข้ามาติดต่อทาง call center หรือผ่านทางช่องทาง social media อื่น ๆ เป็นต้น

นอกจากนี้ บริษัทยังมีการรวบรวม ใช้ และ เปิดเผย ข้อมูลโดยรวม (aggregated data) เช่น ข้อมูลเชิงสถิติ หรือข้อมูลประชากร ซึ่งข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของบุคคลได้ รวมถึงการทำให้ข้อมูลเป็นข้อมูลนิรนาม (anonymization) เพื่อคำนวณอัตราของผู้ที่เข้าถึงเว็บไซต์ของบริษัทหรือทำข้อมูลเชิงสถิติต่าง และหากข้อมูลสามารถกลับมาระบุตัวตนได้ บริษัทจะถือว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งจะถูกใช้ตามประกาศความเป็นส่วนตัวนี้

การเชื่อมต่อไปยังหน้าเว็บไซต์อื่น (Third-Party Links)

ประกาศความเป็นส่วนตัวนี้จะสิ้นสุดลง เมื่อท่านคลิกลิงก์จากเว็บไซต์ของบริษัทเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์อื่น ซึ่งถือว่าท่านได้สิ้นสุดการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทแล้ว ในกรณีที่เว็บไซต์อื่นมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อประโยชน์ต่อความเป็นส่วนตัวของท่าน บริษัทขอแนะนำให้ท่านอ่านประกาศความเป็นส่วนตัวของทุกเว็บไซต์ที่ท่านเข้าเยี่ยมชม

3. ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการประมวลผลข้อมูลของท่านภายใต้พื้นฐานทางกฎหมาย อันได้แก่

ฐานความยินยอม (Consent)

บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานความยินยอม โดยจะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่แจ้งและได้รับความยินยอมจากท่านอย่างชัดแจ้ง (Explicit Consent)

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามสัญญา (Contract))

บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลภายใต้ฐานสัญญา เมื่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลนั้นจำเป็นต่อการปฏิบัติตามสัญญาซึ่งท่านเป็นคู่สัญญา หรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของท่านก่อนเข้าทำสัญญานั้น เช่น การให้บริการแก่ท่าน การปฏิบัติตามกระบวนการภายในของบริษัทพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติตามสัญญา

เพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมาย (Legal Obligation)

บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลโดยมีเหตุผลเพื่อเป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล เช่น การป้องกันและตรวจจับความผิดปกติของธุรกรรมที่นำไปสู่กิจกรรมที่ผิดกฎหมาย การรายงานข้อมูลส่วนบุคคลต่อหน่วยงานราชการตามที่กฎหมายกำหนด

เพื่อประโยชน์สาธารณะ (Public Interest)

ในบางกรณี บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานของรัฐให้ดำเนินการ

เพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

 • บริษัทมีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลภายใต้เหตุผลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น เพื่อการบริหารจัดการภายใน รวมถึงการเปิดเผยข้อมูลในกลุ่มธุรกิจเดียวกันเพื่อยกระดับมาตรฐานในการทำงานของบริษัทซึ่งการเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทและประกาศความเป็นส่วนตัวนี้
 • การป้องกัน รับมือ ลดความเสี่ยงที่อาจเกิดการกระทำผิดกฎหมาย รวมถึงการบันทึกภาพในพื้นที่บริเวณโครงการหรือพื้นที่อื่นๆ ของบริษัทเพื่อการรักษาความปลอดภัยของผู้อยู่อาศัยภายในบริเวณดังกล่าว
 • การรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น การจัดการข้อร้องเรียน การเสนอสิทธิประโยชน์โดยไม่มีวัตถุประสงค์ทางการตลาด

วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

ทั้งนี้บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • เพื่อวัตถุประสงค์อันเกี่ยวเนื่องกับสินค้าหรือบริการจากบริษัทตามที่ท่านประสงค์ บริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของท่าน เมื่อท่านลงทะเบียนในหน้าเว็บไซต์ของบริษัท เช่น ชื่อ นามสกุล อีเมล เบอร์โทรศัพท์ และคำร้องขอหรือความคิดเห็นที่ท่านได้ให้ไว้ เพื่อทำการติดต่อกลับหรือดำเนินการตามคำร้องขอ
 • เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการให้บริการของบริษัทให้ดียิ่งขึ้น
 • เพื่อดำเนินการตามสัญญากับคู่สัญญาที่บริษัทจัดจ้างหรือใช้บริการ
 • เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และ/หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดที่ท่านได้ให้ความยินยอม

ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) บริษัทจะทำการ เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลเพื่อวัตถุประสงค์ในการดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญา เพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้าง และตรวจสอบคุณภาพของสินค้าหรือบริการ หรือเพื่อประเมินประสิทธิภาพของผู้ให้บริการ

อย่างไรก็ตาม การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะกระทำโดยมีฐานกฎหมายรองรับบริษัทอาจประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนฐานทางกฎหมายที่แตกต่างกัน ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล

การตลาด (Marketing)

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในด้านการตลาดและการโฆษณาบริษัทมีกลไกการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังนี้

ข้อเสนอเพื่อส่งเสริมการขาย (Promotional Offer)

บริษัทอาจใช้ข้อมูลประจำตัว (identity data) ข้อมูลการติดต่อ (contact data) ข้อมูลทางเทคนิคและการใช้งาน (technical and usage data) และ ข้อมูลโปรไฟล์ (profile data) เพื่อรับรู้ถึงความสนใจของท่าน และนำความสนใจของท่านมาใช้ในการวิเคราะห์และนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการที่เหมาะสมให้กับท่าน รวมถึงเพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร นำเสนอสิทธิประโยชน์และโปรโมชั่นของบริษัท

ท่านสามารถเลือกที่จะไม่รับข้อมูลข่าวสารด้านการตลาดได้ผ่านช่องทางต่าง ๆ โปรดดูรายละเอียดในหัวข้อ การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out) ด้านล่าง

การยกเลิกการรับข้อมูลการตลาด (Opting Out)

ท่านสามารถปฏิเสธไม่รับข่าวสารจากบริษัทได้ โดยส่งอีเมล์มาที่ DPO@qh.co.th ในกรณีที่ท่านเลือกที่จะปฏิเสธไม่รับข่าวสารทางการตลาด การยกเลิก/ปฏิเสธนี้จะไม่มีผลกระทบต่อผลิตภัณฑ์หรือการให้บริการแก่ท่านหรือธุรกรรมอื่นใดที่ท่านมีกับบริษัท

คุกกี้ (Cookies)

เว็บไซต์ของบริษัททำการจัดเก็บคุกกี้ เพื่อวัตถุประสงค์ในการปรับปรุงเว็บไซต์ที่ให้บริการ และสร้างข้อมูลโปรไฟล์เกี่ยวกับการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัท โดยไม่มีการเข้าถึงฮาร์ดไดรฟ์ของท่าน

โดยท่านสามารถจัดการฟังก์ชันคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราว์เซอร์ได้ เช่น การเลือกปิดคุกกี้บางประเภทตามที่ท่านต้องการ หากท่านต้องการทราบวิธีการจัดการฟังก์ชันคุกกี้ โปรดไปยังเมนูช่วยเหลือในบราว์เซอร์ของท่าน โดยการปิดฟังก์ชันคุกกี้อาจส่งผลกระทบต่อความสามารถของท่านในการทำธุรกรรม การใช้ฟังก์ชัน และ การเข้าถึงเนื้อหาบางอย่างบนเว็บไซต์ของบริษัท

รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อเป็นการเพิ่มคุณภาพการบริการ และ/หรือเพื่อเป็นช่องทางการนำเสนอผลิตภัณฑ์หรือบริการ, การแจ้งข่าวสารและสิทธิประโยชน์ต่างๆ, รวมถึงเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสารเพื่อเชิญชวนเข้าร่วมงานกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการตลาดและ/หรือโปรแกรมส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ หรือบริการบริษัท บริษัทอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทในเครือ [List out all the companies] รวมถึงพันธมิตรทางธุรกิจของเรา

นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในวรรคแรก บริษัทไม่มีนโยบายในการขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บรักษาเป็นความลับ บริษัทจะไม่ทำการเปิดเผยข้อมูลของท่านเว้นแต่กรณีที่จำเป็น เพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้แจ้งแก่ท่านตามรายละเอียดข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านไว้ก่อนหน้านี้ ให้กับบุคคลหรือหน่วยงานดังต่อไปนี้

 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่ผู้ให้บริการภายนอก (Supplier/Outsource/Service Provider) เช่น บริษัทตัวแทน คู่ค้า ผู้รับเหมา ที่ปรึกษา สถาบันการเงิน ผู้ให้บริการ Cloud Computing บริษัทรับจ้างทำกิจกรรมทางการตลาด บริษัทรับจ้างพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งอาจมีทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่เราทำการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปนั้น สามารถเก็บรวบรวม และใช้ได้เฉพาะวัตถุประสงค์ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อตกลงเท่านั้น
 • เปิดเผยข้อมูลให้แก่หน่วยงานราชการหรือหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายหรือเป็นไปตามคำสั่งของหน่วยงาน

4. มาตรการในการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคล (Security Measures for Personal Data)

บริษัทมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเคร่งครัด และเคารพในความเป็นส่วนตัวของท่าน รวมถึงการปฏิบัติตามข้อกฎหมาย โดย

 • จัดหมวดหมู่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลลับ (confidential information)
 • มีมาตรการในการบริหารจัดการข้อมูล (Organizational Measure) และมาตรการเชิงเทคนิค (Technical Measure) เพื่อป้องกันการดักฟัง ปลอมแปลงข้อความ การเข้าถึง การใช้งาน หรือการเปลี่ยนแปลงโดยมิได้รับอนุญาต เช่น ระบบสารสนเทศในการรักษาความปลอดภัย นโยบายการรักษาข้อมูลความลับของลูกค้า เป็นต้น
 • พนักงาน ลูกจ้าง และผู้ให้บริการภายนอกของบริษัท (Supplier/ Outsource/ Service Provider) มีหน้าที่ต้องรักษาความลับของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้า ตามสัญญารักษาความลับที่ได้ลงนามไว้กับบริษัท
 • จัดทำกระบวนการเพื่อจัดการกับการละเมิดข้อมูลส่วนบุคคล (data breach) และจะแจ้งให้ท่านทราบหากข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกละเมิด โดยการดำเนินการจะเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

ทั้งนี้การรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เนตยังคงมีข้อจำกัดในการดูแลรักษาความปลอดภัย แม้บริษัทจะมีมาตรการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลอย่างเข้มงวดแล้วก็ตามบริษัทจึงไม่อาจรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลที่ท่านเปิดเผยผ่านช่องทางออนไลน์ได้ ดังนั้นบริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะโดยตรง หรือโดยอ้อม จากการเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต (unauthorized access) ที่ท่านให้ไว้ในเว็บไซต์ของบริษัทเว้นแต่ในกรณีที่บริษัทเป็นผู้ละเลย

5. ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล (Data Retention)

บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นในการบรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทรวบรวมไว้ กรณีที่ลูกค้าสิ้นสุดความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทไปแล้ว บริษัทจะทำการเก็บรักษาข้อมูลของท่านไว้ตามนโยบายการรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัท ซึ่งเป็นกำหนดระยะเวลาอย่างน้อย 10 ปี เพื่อการตรวจสอบการให้สินค้าหรือบริการแก่ท่าน และเพื่อวัตถุประสงค์ทางกฎหมาย และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาในการเก็บรักษาแล้ว บริษัทจะทำลายข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

6. สิทธิเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล (Data Subject Rights)

ท่านมีสิทธิตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านควรทราบ โดยท่านสามารถยื่นคำร้องใช้สิทธิตามช่องทางการติดต่อที่เราได้ให้ไว้ในหัวข้อ “7.ติดต่อเรา” บริษัทจะดำเนินการตามคำร้องขอของท่านโดยเร็วที่สุดไม่เกิน 30 วัน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้องขอ

สิทธิในการถอนความยินยอม (Right to Withdraw Consent)

ท่านมีสิทธิขอเพิกถอนความยินยอมที่ให้ไว้กับบริษัทในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเมื่อใดก็ได้ และบริษัทจะหยุดการประมวลผลข้อมูลของท่านโดยเร็ว ทั้งนี้ หากบริษัทไม่สามารถทำการเก็บรวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต่อไปภายใต้ฐานกฎหมายอื่น ๆ บริษัทจะทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกด้วย

สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Access)

ท่านมีสิทธิขอทราบและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทหรือ ขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมได้ ซึ่งเมื่อบริษัทได้รับคำร้องขอแล้วจะดำเนินการภายใน 30 วัน หรือมากกว่า ขึ้นอยู่กับปริมาณและความซับซ้อนของคำร้องขอ

สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to Rectification)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทดำเนินการแก้ไขเพื่อให้ข้อมูลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Data Portability)

ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลที่เกี่ยวกับท่าน รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นได้ หรือ ขอรับข้อมูลที่บริษัทส่งหรือโอนไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง

สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Erasure)

ท่านมีสิทธิขอให้บริษัทลบ หรือ ทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ ในกรณีดังนี้

 • ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไม่มีความจำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอีกต่อไป
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะทำการประมวลผลได้
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผล
 • เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย
 • เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล คัดค้านการประมวลผลข้อมูล (นอกเหนือจากที่เกี่ยวข้องกับการคัดค้านการประมวลผลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง) และบริษัทไม่มีเหตุแห่งการอ้างการประมวลผลโดยประโยชน์อันชอบธรรม

หากเกิดเหตุข้างต้น บริษัทจะต้องทำการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้อีก โดยไม่ล่าช้า และหากบริษัทมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลแก่สาธารณะ บริษัทจะต้องทำการแจ้งให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นให้ทราบถึงการใช้สิทธิในการลบของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เพื่อให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลนั้นทำการลบข้อมูลส่วนบุคคลนั้นด้วย

อย่างไรก็ตามบริษัทสามารถปฏิเสธคำร้องขอได้ หากพิสูจน์ได้ว่าการประมวลผลข้อมูลนั้นมีความจำเป็นดังต่อไปนี้

 1. บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า
 2. เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 3. เพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการใช้เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
 4. เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวกับการจัดทำเอกสารประวัติศาสตร์หรือจดหมายเหตุเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือที่เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยหรือสถิติซึ่งได้จัดให้มีมาตรการปกป้องที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล
 5. เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้มอบให้แก่บริษัท

สิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Restriction of Processing)

ท่านมีสิทธิในการห้ามมิให้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อเข้าเงื่อนไขดังต่อไปนี้

 • การประมวลผลไม่จำเป็นอีกต่อไป แต่การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลยังคงมีความจำเป็นเพื่อการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย
 • เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลอันมิชอบด้วยกฎหมาย แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลนั้นต้องการห้ามมิให้มีการประมวลผลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของตน
 • เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ท่านร้องขอ
 • เมื่ออยู่ในระหว่างการพิสูจน์ให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า

สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to Object)

ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูล ในกรณี ดังนี้

 • กรณีที่เป็นการเก็บรวบรวม ใช้ หรือ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง
 • กรณีที่เป็นการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์หรือสถิติ เว้นแต่การจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท
 • กรณีที่เป็นข้อมูลที่เก็บรวบรวมได้ด้วยเหตุจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทหรือ เหตุจำเป็นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย เว้นแต่บริษัทแสดงให้เห็นถึงเหตุอันชอบด้วยกฎหมายที่สำคัญยิ่งกว่า หรือ เป็นไปเพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม หรือ การใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือ การยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

สิทธิในการร้องเรียน (Right to Lodge a Complaint)

ท่านมีสิทธิร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องในกรณีที่บริษัท ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัท กระทำการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

7. ติดต่อเรา

หากท่านต้องการติดต่อเพื่อขอใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล หรือหากมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนใดๆ ท่านสามารถติดต่อได้ดังช่องทางต่อไปนี้

 • บริษัท ควอลิตี้เฮ้าส์จำกัด (มหาชน) (Quality Houses Public Company Limited)
 • สถานที่ติดต่อ:อาคารคิวเฮ้าส์ ลุมพินี ชั้น 7, เลขที่ 1 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กทม.
 • อีเมล: DPO@qh.co.th

เราใช้คุ๊กกี้ Cookie เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการนำเสนอข้อมูลและเนื้อหาต่างๆในเว็บไซต์ และเพื่อประสบการณ์ที่ดีสำหรับผู้เข้าใช้งาน Privacy Notice

ยอมรับ