ร่วมงานกับเรา | บริษัท ควอลิตี้ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน)
Home Iconเลือกทำเลที่คุณต้องการArrow RightArrow Down
Location เลือกทำเล
Search Iconค้นหาโดยโครงการArrow RightArrow Down
Home Icon

ร่วมงานกับเรา


ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

คุณสมบัติที่ต้องการ :

  • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 - 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการบัญชี
  • ประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย /หญิง  อายุ ไม่เกิน 35 ปี
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย หญิง  อายุ 25  ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี สาขาการตลาด 
  • มีประสบการณ์ด้านการตลาด ประมาณ 2 ปีขึ้นไป
  • หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย หญิง  อายุ  22  ปีขึ้นไป
  • ปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพดี มีใจรักงานบริการ
  • เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • สามารถปฏิบิตงานติดต่อราชการโซนบางนา และวงแหวนตะวันออกได้
  • หากมีประสบการณ์ติดต่อราชการจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย อายุ 22  ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี สาขา วิศกรรมโยธา ก่อสร้าง
  • มีประสบการณ์ 0-2 ปีขึ้นไป
  • หากมีใบประกอบวิชาชีพ และมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 25 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี - ปริญญาโท  สาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านงานโรงแรม Front Officer  ประมาณ 3  ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย/หญิง  อายุ  22  ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
  • บุคลิกภาพดี  มีใจรักงานบริการ  สามารถทำงานเป็นกะได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย/หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • บุคลิกภาพดี  มีใจรักงานบริการ  
  • สามารถปฎิบัติงานเป็นกะได้
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
  • เพศชายอายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา
  • มีใบประกอบวิชาชีพ
  • มีประสบการณ์ในสายงาน 5 ปีขึ้นไป
  • เพศชาย  อายุ  20  ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวช.-ป.ตรี สาขาไฟฟ้ากำลัง
  • สามารถเข้ากะได้
  • ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร
  • เพศชาย /หญิง  อายุ  25  ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี- ปริญญาโท สาขาการตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านการขาย  หรือการตลาด  ประมาณ 3  ปีขึ้นไป
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศหญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ พูด อ่าน เขียน ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Word / Microsoft Execel  ได้เป็อย่างดี
  • ไหวพริบดี สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 22  ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • มีประสบการณ์ด้านธุรกิจโรงแรมจะพิจารณาเป็นพิเศษ
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการตลาด การขาย  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี  สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็อย่างดี
  • เพศชาย/หญิง  อายุไม่เกิน 30 ปี
  • วุฒิปริญญาตรี  สาขาการตลาด หรือบริหารธุรกิจ
  • บุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Word/Excel/Powerpoint   ได้เป็นอย่างดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย  อายุ 22  ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปวส.สาขาก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ 2  ปีขึ้นไป
  • เพศหญิง  อายุ  22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการขาย การตลาด  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • บุคลิกภาพดี  มนุษยสัมพันธ์ดี
  • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
  • เพศชาย  อายุ 22 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ม.6 ขึ้นไป
  • สามารถทำงานเป็นกะได้
  • ผ่านเกณฑ์ทหาร หรือศึกษาวิชาทหาร
  • เพศชาย/หญิง  อายุ 30 ปีขึ้นไป
  • วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป  สาขาการเงิน  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
  • ประสบการณ์ด้านการวางแผนทางการเงิน/การบริหารการเงิน  การจัดทำงบประมาณและการวิเคราะห์งบการเงิน  การวิเคราะห์โครงการและจัดทำ Finance Model  ไม่ต่ำกว่า 5  ปี

   

  คุณสมบัติ

  1.เพศชาย หญิง  อายุ  25-27 ปี

  2.มีความรู้และประสบการณ์ด้าน digital Marketing  และ Social media  2  ปีขึ้นไป

  3.สามารถเข้าใจและดำเนินการตามแผนกลยุทธ์  ซื้อสื่อโฆษณา facebook  Advertising

  4.ผ่านหลักสูตรการอบรมหรือประกาศนียบัตรด้าน Digital marketing หรือการโฆษณาโดยใช้สื่อFacebook  หรือ Google  หากมีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

  5.มีทักษะด้าการสื่อสารที่ดี  มนุษยสัมพันธ์ดี 

   

  หน้าที่ความรับผิดชอบ

  1.ดำเนินการด้านการซื้อสื่อ Social Ads Campail   เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์

  2.ติดตาม รายงานความคืบหน้า Social Ads Campaign เพื่อให้การใช้งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ.

  • ชาย หญิง  อายุ 40 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน
  • มีใบประกอบวิชาชีพบัญชี
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัท จำกัด(มหาชน) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  รบกวนติดต่อและส่งใบสมัครมาที่

  rattana.m@qh.co.th ติดต่อคุณรัตนา#723

  Chompatsorn.c@qh.co.th ติดต่อคุณชมพัสสรณ์ #726

  • ชาย หญิง  อายุ 35 ปีขึ้นไป
  • วุฒิปริญญาตรี สาขาการบัญชี การเงิน
  • มีประสบการณ์ด้านบัญชีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือบริษัท จำกัด (มหาชน)  จะพิจารณาเป็นพิเศษ

   

  รบกวนติดต่อและส่งใบสมัครมาที่

  rattana.m@qh.co.th ติดต่อคุณรัตนา#723

  Chompatsorn.c@qh.co.th ติดต่อคุณชมพัสสรณ์ #726


เราใช้คุกกี้เพื่อให้คุณได้รับประสบการณ์ที่ดี หากคุณยังคงใช้งานบนเว็บไซต์ เราถือว่าคุณยอมรับ นโยบายความเป็นส่วนตัว

ยอมรับ